Former Principals

Former Principals

S.No. Name Year
1 Pandit Sheo Deen 1844-1855
2 Munshi Kishan Sarup 1855-1865
3 Kanti Chandra Mukherji 1865-1876
4 Krishna vihari sen 1876-1877
5 Dinanath Mukherji 1877-1879
6 Chandra Nath Basu 1879-1880
7 Dinanath Mukherji 1880-1886
8 Hari Das Shastri 1886-1893
9 Kalipada Banerji 1893-1894
10 Dorabji Hirgibhal Vachha 1894-1895
11 Kalipada Benerji 1895-1900
12 Sanjiban Ganguli 1900-1910
13 Munshi Makhan Lal 1910-1927
14 Nava Krishna Ray 1927-1928
15 Panna Lal Mathur 1928-1932
16 William owens 1932-1934
17 M.R.Oak 1934-1936
18 K.L. Verma 1936-1949
19 Mathura Lal Sharma 1946-1951
20 K.L. Verma 1951-1956
21 S.D. Arora 1956-1958
22 Somanath Gupta 1958-1960
23 R.S. Kapur 1960-1962
24 G.C. Patni 1962-1964
25 P.S. Sundram 1964-1968
26 G.C. Patni 1968-1971
27 R.C. Mehrotra 1971-1974
28 B.L. Saraf 1974-1975
29 M.C. Gupta 1975-1977
30 N.C. Sogani 1977-1978
31 R.S. Mathur 1978-1979
32 M.C. Gupta 1979-1979
33 M.G. Bhatawdekar 1979-1980
34 Dalbir Singh 1980-1983
35 S. C. Saxena 1983-1986
36 P.D. Verma 1986-1988
37 J.L. Bansal 1988-1991
38 S.K. Mishra 1991-1994
39 A.K. Rai 1994-1996
40 Y.S. Shishodia 1996-1999
41 B.K. Sharma 1999-2003
42 L.K. Pareek 2003-2006
43 N.K. Lohiya 2006-2006
44 R.C. Choudhary 2006-2008
45 R.V. Singh 2008-2011
46 P.R. Sharma 2011-2013
47 D. C. Jain 2013-2013
48 Deepak Bhatnagar 2013-2014
49 M. K. Pandit 2014-2016
50 Kailash Agrawal 2016-2018